Zaprojektuj koszulkę MIUI Polska. Xiaomi nagrodzi czterech autorów najciekawszych projektów!

Zaprojektuj koszulkę MIUI Polska. Xiaomi nagrodzi czterech autorów najciekawszych projektów!

Zasady konkursu są proste. Trzeba stworzyć oryginalny projekt, który będzie zawierać i ilustrować hasło: MIUI Polska #toMIsiepodoba.

Projekty należy wysyłać w załączniku mejla na adres [email protected]. W temacie mejla napiszcie “konkurs koszulka”. Na Wasze projekty czekamy do 4 kwietnia do godz. 9.00. Spośród zgłoszeń wyłonimy cztery najlepsze. Będziemy kierować się równie prostym, co subiektywnym kryterium: projekty muszą być oryginalne, kreatywne, ciekawe.

To, jakie miejsca zajmą finalnie cztery wybrane przez nas projekty, zostanie przesądzone w głosowaniu na facebookowym profilu Mi Polska. Głosowanie będzie trwać do 11 kwietnia do godz. 10.00.

Za zajęcie pierwszego miejsca autor otrzyma Redmi 4A (2 GB RAM, 16 GB). za drugie i trzecie miejsce – opaskę Mi Band 2, a za czwarte – słuchawki Mi In-Ear Headphones Pro. Czterech najlepszych autorów otrzyma ponadto po jednej koszulce, na której znajdzie się ich autorski projekt graficzny.

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu.

 

REGULAMIN KONKURSU: MIUI Polska #toMIsiepodoba

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady konkursu pod nazwą „MIUI Polska #toMIsiepodoba”(„Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest serwis internetowy https://miuipolska.pl/, należący do MiCenter Bartłomiej Feltman z siedzibą we Wrocławiu, ul. Marcellego Bacciarellego 75A/4, 51-649 Wrocław, NIP: 8982122475, REGON: 361576482.
 3. Fundatorem nagród, które są wymienione w § 3, jest ABC Data Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000374528, REGON: 142756937, NIP: 525-24-96-977, kapitał zakładowy: 121.205.000,00 zł.
 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Regulamin Konkursu znajduje się na stronie https://miuipolska.pl/.
 6. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 marca o godz. 12.00. i składa się z dwóch następujących po sobie etapów: pierwszy etap Konkursu trwa do 4 kwietnia do godz. 9.00, a drugi do 11 kwietnia do godz. 10.00.
 7. Rozstrzygnięcie (drugiego etapu) Konkursu nastąpi 11 kwietnia po godz. 10.00, ale nie później niż do 12 kwietnia do godz. 12.00.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która: a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo jeśli jest ograniczona w zdolności do czynności prawnych bierze udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, b) nie jest pracownikiem lub współpracownikiem serwisu internetowego https://miuipolska.pl/ i/lub ABC Data Marketing sp. z o.o. albo nie jest członkiem rodziny pracownika lub współpracownika serwisu internetowego https://miuipolska.pl i/lub ABC Data Marketing sp. z o.o.
 2. Pracownikiem jest osoba pozostająca w stosunku pracy z Organizatorem lub Fundatorem nagrody, podczas gdy za współpracownika uznaje się osobę świadcząca pracę na rzecz Organizatora lub Fundatora na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 3. Udział w Konkursie wymaga akceptacji Regulaminu. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.
Czytaj też:  Inteligentny zamek do drzwi Xiaomi Face Recognition X

§ 3 NAGRODY

 1. W ramach Konkursu nagrodzonych zostanie czterech zwycięzców („Laureaci”). Zostaną im przyznane nagrody przedstawione w punktach 2 i 3 § 3 .
 2. Nagrody przewidziane w konkursie to: a) za zajęcie pierwszego miejsca – smartfon Xiaomi Redmi 4A (pamięć: 2 GB RAM, 16 GB), b) za zajęcie drugiego miejsca – opaska typu „smart” Mi Band 2, c) za zajęcie trzeciego miejsca – opaska typu „smart” Mi Band 2, d) za zajęcie czwartego miejsca – słuchawki Mi In-Ear Headphones Pro., 3.
 3. Ponadto, laureaci otrzymają po jednej koszulce, na której znajdzie się ich autorski projekt graficzny zgłoszony w ramach konkursu według zasad opisanych w § 4.

§ 4 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnik Konkursu musi stworzyć projekt graficzny, który zilustruje hasło: „MIUI Polska #toMIsiepodoba”.
 2. Hasło podane w punkcie 1. § 4 musi być widoczne i być częścią projektu graficznego.
 3. Uczestnik konkursu musi wysłać projekt graficzny w załączniku mejla na adres: [email protected].
 4. W temacie mejla powinien napisać: „konkurs koszulka”.
 5. Projekty graficzne należy wysyłać do dnia 4 kwietnia do godz. 9.00. Projekty, które zostaną wysłane po tym terminie, nie będą oceniane w Konkursie.
 6. Uczestnik Konkursu musi mieć wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanego projektu graficznego.

§ 5 ZASADY OCENY PROJEKTÓW GRAFICZNYCH W PIERWSZYM ETAPIE KONKURSU

 1. Projekty graficzne, które zostały zgłoszone do Konkursu zgodnie z zasadami wymienionymi w § 4 będą oceniane przez jury powołane przez Organizatora Konkursu. Członkowie jury zostaną wyłonieni spośród administratorów serwisu internetowego https://miuipolska.pl/.
 2. Jury wybierze, a następnie przedstawi cztery najlepsze projekty graficzne na stronie https://miuipolska.pl/ w dniu 4 kwietnia (po godz. 9.00). Przy wyborze czterech najlepszych projektów graficznych jury będzie się kierować kryterium ich oryginalności i kreatywności. Jednak wśród czterech najlepszych projektów graficznych nie mogą się znaleźć dwie prace lub więcej, których autorem jest ten sam Uczestnik Konkursu.
 3. Autorzy czterech najlepszych projektów graficznych zostaną poinformowani o wyróżnieniu 4 kwietnia (po godz. 9.00). Organizator przekaże taką informację w mejlach. Zostaną one wysłane na adresy, z których czterej Laureaci wysłali swoje projekty graficzne.
 4. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 6 ZASADY OCENY PROJEKTÓW GRAFICZNYCH W DRUGIM ETAPIE KONKURSU

 1. Cztery najlepsze projekty graficzne, o których mowa w punkcie 2 § 5 zostaną przedstawione na profilu Mi Polska na Faceboku (https://www.facebook.com/XiaomiPoland) w dniu 4 kwietnia (po godz. 9.00).
 2. Fani Mi Polska (https://www.facebook.com/XiaomiPoland) w drodze głosowania zdecydują, które miejsca zajmą finalnie cztery najlepsze projekty graficzne. Głosowanie odbędzie się poprzez kliknięcie jednego z czterech emotikonów widocznych pod postem lub postami przedstawiającym(i) cztery wybrane projekty graficzne. Każdy z tych projektów będzie przyporządkowany do innego emotikonu.
 3. Głosowanie zacznie się w dniu 4 kwietnia (po godz. 9.00) z chwilą opublikowania postu albo postów i będzie trwać do 11 kwietnia do godz. 10.00.
 4. O wyniku głosowania autorzy czterech projektów graficznych zostaną poinformowani w mejlach. Zostaną one wysłane 11 kwietnia (po godz. 10.00.) na te same adresy, o których mowa w punkcie 6 § 5.
 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, autorzy czterech najlepszych projektów graficznych muszą ponownie odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres [email protected] i podać dane potrzebne do przekazania nagrody: imię i nazwisko oraz adres, na który może zostać wysłana nagroda, a także numer telefonu kontaktowego. Uczestnik ma na to 14 dni. Po upływie tego terminu nagroda przepadnie.
 6. Nagrody dostarczy poprzez firmę kurierską Fundator.
 7. Koszt dostarczenia nagrody na terenie Polski ponosi Fundator.
 8. Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
Czytaj też:  Polska premiera Xiaomi 11T i Xiaomi Pad 5

§ 7 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Administratorem danych osobowych jest serwis internetowy https://miuipolska.pl/, należący do MiCenter Bartłomiej Feltman z siedzibą we Wrocławiu, ul. Marcellego Bacciarellego 75A/4, 51-649 Wrocław,. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: DZ. U. z 2016, poz. 922).
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: adresu konta poczty elektronicznej, a w przypadku wygrania nagrody: imienia i nazwiska, adresu, na który może zostać wysłana przesyłka, a także numeru telefonu kontaktowego.
 3. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora oraz administratora, o którym jest mowa w punkcie 1 § 7. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 4. Podanie danych osobowych Uczestnika ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do uczestnictwa w Konkursie.
 5. Uczestnicy mają prawo do dostępu do danych osobowych, możliwości ich poprawiania, żądania ich usunięcia i zaprzestania ich przetwarzania.

§ 8 PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanych na Konkurs projektów graficznych, a także, wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich w sposób określony w Regulaminie.
 2. Uczestnik upoważnia Organizatora i Fundatora do korzystania nieodpłatnie (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) nadesłanych projektów graficznych w dowolnym celu, a w szczególności choć niewyłącznie na stronie https://miuipolska.pl/ oraz profilu https://www.facebook.com/XiaomiPoland w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących: a) wprowadzenie do pamięci komputera, b) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, utrwalenie i zwielokrotnienie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu, c) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu, d) rozpowszechnianie i elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie, e) przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu, f) wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, g) inne przypadki rozpowszechniania utworu, w tym wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie projektów graficznych i ich utrwaleń, w tym na ekranach smartfonów, laptopów, tabletów, koszulkach i w jakichkolwiek miejscach, h) dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania utworu, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa projektu graficznego rozpowszechnianego zgodnie z niniejszym Regulaminem. Poprzez oznaczenie autorstwa projektu graficznego rozumie się: imię i/lub pseudonim/nick, miejsce zamieszkania.
 4. Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na korzystanie z projektu graficznego, w tym w szczególności jego publiczne udostępnianie anonimowo w celach związanych z komunikacją Organizatora i Fundatora.
 5. Ponadto, Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z projektu graficznego zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie projektu graficznego na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego ich udostępniania.
 6. Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora i/lub Fundatora wynagrodzenia za korzystanie z projektu graficznego zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za jego rozpowszechnianie na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania. Ponadto, zapewnia, że nie będą wykonywali autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych artysty wykonawcy, a w szczególności nie będą domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora czy wykonawcy.
 7. Organizatorowi i Fundatorowi przysługuje prawo zatrzymania nadesłanych na Konkurs projektów graficznych, których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora i Fundatora z chwilą wydania.
 8. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora lub Fundatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z projektu tekstów, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.
 9. Upoważnienia opisane w § 8 Regulaminu są nieograniczone czasowo i terytorialnie.
Czytaj też:  Xiaomi pracuje nad nowym smartfonem ze Snapdragonem 870

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W myśl niniejszego Regulaminu, Facebook nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia Uczestnika wobec Organizatora i/lub Fundatora z tytułu odpowiedzialności za Konkurs prowadzony przez Organizatora.
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
 3. Organizator i Fundator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystają Uczestnicy, w tym za problemy techniczne powstałe w trakcie Konkursu.
 4. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://miuipolska.pl.
Podziel się:
Subskrybuj
Powiadom o
guest
27 komentarzy
Najnowsze
Najstarsze Naj. głosów
Inline Feedbacks
Pokaż wszystkie